Showing: 1 - 12 of 12 RESULTS
Aktuality Expresivní terapie

Pedagogové míní, že v projektu k zavádění expresivních terapií do výuky nebyla žádná aktivita zbytečná

OPAVA – Projekt „Zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ dospěl k závěrečné konferenci. Po celodenním jednání odcházelo několik desítek jejích účastníků 8. října z Moravské kaple opavského Domu umění spokojeno. Pro pořadatele z Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity dobrá vizitka.

Foto: Ivan Augustin„Do listopadu, kdy řešení evropského projektu končí, zůstává realizovat muzikoterapeutický workshop se zahraničním lektorem a distribuovat zpracovanou metodiku, jež byla v programu konference prezentována. Přítomní pedagogové ji nejen ocenili, ale též o její tištěnou podobu projevili značný zájem,“ uvedla koordinátorka klíčových aktivit projektu Dagmar Kalivodová, když hodnotila jeden z dosažených cílů, o jehož splnění se společně zasadili přední odborníci na arteterapii a muzikoterapii a devět zavádějících pedagogů z Mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie Český Těšín, Základní školy, Rýmařovská 15 v Bruntále a Mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie Krnov. Tucet vzdělávacích aktivit z arteterapie a muzikoterapie absolvovali vedle nich také jejich kolegové z dalších škol Moravskoslezského kraje (MSK), v nichž pečují o výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Iniciátorkou myšlenky ucházet se o projekt v rámci grantového schématu MSK, která vznikla v někdejším krnovském Vzdělávacím centru Slezské univerzity, byla Gabriela Komendová, a proto jsme vyzvali právě zavádějící pedagožky Mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie Krnov Pavlu Stuchlíkovou, Veroniku Novákovou Matelovou, Zdeňku Mičanovou a Alenu Mückovou, aby se o získané dojmy podělily. Jejich škola si nedávno připomněla 15 let existence, když 1. září 1999 začala působit jako Církevní pomocná škola, zřizovaná Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání s ústředím v Českém Těšíně. V létě 2011 pak byla spojena se Základní školou, Hlubčická a její strukturu tvoří mateřská škola speciální, základní škola speciální, základní škola praktická a střední škola praktická.

Kurzy realizované v rámci projektu CZ.1.07/1.2.25/01.0029

Arteterapie

Techniky a technologie

výtvarné tvorby v arteterapii

Produktivní formy arteterapie

Receptivní formy arteterapie

Symbolika v arteterapii

Specifika arteterapie u dětí

s mentální retardací a autismem

Animace, imaginace, rekonstrukce

a transformace v arteterapii

Muzikoterapie

Celostní muzikoterapie

Skupinové a relaxační

prožitkové techniky

Základy hry

na muzikoterapeutické nástroje

Muzikoterapeutické zpěvové techniky

Etnická hudba v muzikoterapii

Specifika skupinové

a individuální muzikoterapie

Všechny oslovené učitelky, některé s delší, jiné s kratší praxí, považují zkušenosti, které při řešení projektu na pozici zavádějících pedagogů získaly, za mimořádně cenné. „Konstatuji, že žádná zařazená vzdělávací aktivita nebyla zbytečná,“ prohlásila P. Stuchlíková a pochvalně se vyjádřila na konto propracovanosti a návaznosti jednotlivých fází řešení projektu. „Též výběr lektorů pokládáme za velmi šťastný,“ přidaly se její kolegyně a vyslovily přání, aby projekt nezůstal nadlouho ojedinělým. „Určitě bychom jeho pokračování, konkrétně třeba v podobě dramaterapie, případně pohybové terapie, přivítaly,“ dodaly.

„Prožít si na vlastní kůži to, co při expresivních terapiích prožívají děti, je zážitek, na jaký se nezapomíná,“ připomněla Z. Mičanová. Projekt krnovským zavádějícím pedagožkám přinesl i ověření si vlastních schopností. „Naprosto zmizela obava zařazovat do výuky nové postupy. Jejich praktické ozkoušení v nás probudilo touhu přistupovat k nim přirozeně, tedy tak, jak osobnost učitele, ale i žáka umožňuje, vkládat do nich něco individuálního. Není nadsázkou, že jsme pod dojmem kurzů z arteterapie samy začaly malovat. A dokonce přišlo na pořad dne též přehodnocení priorit v práci v rehabilitačních dílnách,“ shodly se kolegyně z Mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie Krnov. Za největší zážitek pak označily prožitek z radostných pocitů a štěstí žáků ze svobodného tvůrčího projevu.

Projekt jim v neposlední řadě přinesl i množství nových profesních kontaktů, po absolvování zářijové zahraniční stáže též na Slovensku (Špeciálna základná škola s materskou školou internátnou Liptovský Ján a Súkromná spojená škola s organizačnými složkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Nové Zámky). „Nerady bychom opomněly jeho nikterak nezanedbatelné ochranné působení proti syndromu vyhoření,“ potvrdily s tím, že investovaného času při účasti na připravených vzdělávacích aktivitách konaných v nejednom případě o víkendech rozhodně nelitují, i když dojíždět za vzděláváním není při práci doma a starosti o rodinu jednoduché. „Z tohoto pohledu nám v Krnově Vzdělávací centrum Slezské univerzity určitě chybí,“ přiznala Z. Mičanová.

Aktuality Expresivní terapie

Projekt podpory expresivních terapií ve výuce žáků speciálních vzdělávacích potřeb zhodnotí konference

OPAVA – V rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje (MSK) je na Slezské univerzitě od března 2012 do listopadu 2014 řešen projekt na podporu zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK. O získaných poznatcích a dosažených výsledcích budou řešitelé informovat na závěrečné konferenci 8. října.

Zásluhou spolufinancování ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/1.2.25/01.0029) se zainteresovaní rozhodli reagovat na stávající problémy pedagogů v budování a hodnocení kompetencí žáků v základních školách. Proto se projekt zaměřil na vytváření komplexního systému podpory při budování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vedoucích k integraci žáka do společnosti. I když se projekt primárně věnoval žákům na speciálních školách, jsou jeho výstupy vnímány jako příležitost pro zlepšení kompetencí žáků se SVP na všech základních školách v MSK integrujících tyto žáky. V tomto ohledu ho lze chápat v našem regionu za ukazující další cestu a přinášející poznání, na něž bude možno navazovat.

Foto: Ivan AugustinNaplnění hlavního cíl projektu, tedy zvýšení kvality vzdělávání žáků se SVP na základních školách v MSK, bylo dosaženo jak zavedením expresivních terapií do výuky, tak vytvořením nového metodického nástroje pro výuku a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. „Na podporu zavádění expresivních terapií do výuky bylo realizováno 12 kurzů, jichž se kromě devíti zavádějících pedagogů na třech školách zúčastnili jejich další kolegové z jiných škol v kraji,“ informuje koordinátorka klíčových aktivit projektu Dagmar Kalivodová z opavského Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity. „Pokud se jedná o zpracování metodiky, k němu byli přizváni odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří ji vytvářejí v úzké spolupráci se zavádějícími pedagogy,“ dodává s tím, že metodika bude do ukončení projektu vydána jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Partnerskými institucemi řešitelů projektu se staly Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie Český Těšín, Základní škola, Rýmařovská 15 v Bruntále a Mateřská a střední škola Slezské diakonie Krnov, zavádějícími pedagogy byli jejich učitelé. Vzdělávací aktivity se pak soustředily na oblast muzikoterapie a arteterapie. „Kurzy obohatí workshopy se zahraničními letory. V případě arteterapie už proběhl, když ho v březnu vedla Norrie Louise Ross z Corku, členka Irské asociace pro kreativní terapii, muzikoterapeutický workshop máme ještě před sebou,“ konstatuje D. Kalivodová. Její kolegyně z opavského Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity Vendula Gronkowiecová a Jolana Lisztwanová, v projektu působící na postech finančních manažerů, doplňují, že lektorem bude nejspíše některý z odborníků ze SR, kde také zavádějící pedagogové v průběhu září pobývali na zahraniční stáži (Nové Zámky, Liptovský Ján, Bratislava).

Program závěrečné konference projektu

Moravská kaple Domu umění
v Opavě, 8. října 2014

Registrace – 8 hodin
Muzikoterapeutický blok – 9 hodin
Výměna zkušeností se zaváděním
expresivních terapií – 11.15 hodin
Oběd – 12 hodin
Arteterapeutický blok – 13 hodin
Představení metodiky – 15 hodin
Výměna zkušeností se zaváděním
expresivních terapií – 15.30 hodin
Ukončení
a jam session zaváděcích pedagogů
a lektorů – 16.30 hodin

Na závěrečné konferenci, která je připravována na 8. října do Moravské kaple Domu umění v Opavě, budou prezentovány nejnovější poznatky a zkušenosti lektorů a znalců zabývajících se arteterapeutickými a muzikoterapeutickými technikami. Vystoupí přizvaní přednášející z Olomouce, Bratislava a Plzně, vesměs se zkušenostmi z působení i v akademickém prostředí (Mgr. Svatava Drlíčková, PaedDr. Margaréta Osvaldová, Ph.D., Mgr. Jiří Kantor, Ph.D., PaedDr. Martina Komzáková a Mgr. et Mgr. Martina Friedlová) a o skutečně nevšední závěr celodenního programu, jenž začíná v 8 hodin registrací a hodinu nato muzikoterapeutickým blokem, se postará improvizované hudební vystoupení v podobě jam session zavádějících pedagogů a lektorů. Účastníci konference dostali už předem příležitost adresovat pořadatelům dotazy, aby průběh jednání mohl případně reagovat i přímo na ně.

Řešením projektu „Zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“ navázala Slezská univerzita v Opavě na již dříve ve Vzdělávacím centru v Krnově realizovaný projekt rozvoje e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů. „Ten nyní doznívá ve fázi pětileté udržitelnosti,“ potvrdila V. Gronkowiecová. Spolu s D. Kalivodovou se také shodly na tom, že v současné době, tedy ještě před závěrečnou konferencí k projektu expresivních terapií, disponují příznivými ohlasy na průběh jeho řešení. „Jak se teď ukazuje, partneři projektu, vybrané vzdělávací subjekty z Bruntálska a Karvinska, chtějí hledat cesty, aby práce se zaváděním expresivních terapií do výuky žáků se SVP mohla též v budoucnu pokračovat,“ uvedly.

Aktuality Expresivní terapie

Expresivní terapie do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v našem kraji patří

O průběhu projektu „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáku se speciálními vzdělávacími potřebami MSK“ jste již byli informováni dříve. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) začleněním terapeutických technik z oblasti arte- resp. muzikoterapií. Zavedení těchto technik do výuky by mělo dopo- moci k tvorbě osobnosti a lepšímu začlenění žáků se SVP do společnosti.

O průběhu projektu „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáku se speciálními vzdělávacími potřebami MSK“ jste již byli informováni dříve. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) začleněním terapeutických technik z oblasti arte- resp. muzikoterapií. Zavedení těchto technik do výuky by mělo dopo- moci k tvorbě osobnosti a lepšímu začlenění žáků se SVP do společnosti.

V minulém roce bylo pro zaváděcí pedagogy z partnerských škol z Bruntálu, Českého Těšína a Krnova realizováno 12 kurzů rozdělených do dvou bloků. Jednalo se o šest arteterapeutických a šest muzikoterapeutických seminářů, na nichž získali přítomní pedagogové teoretické i praktické znalosti. Semináře byly vedeny zkušenými lektorkami Bc. Svatavou Drličkovou (muzikoterapie), PhDr. Martinou Komzákovou (arteterapie) a PhDr. et Mgr. Petrou Potměšilovou, Ph.D. (arteterapie). Absolvováním kurzů získali zaváděcí pedagogové dostatečné informace a schopnosti k sestavení vyučovacích jednotek zahrnujících arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky.

V letošním roce již byl realizován jeden z dvojice workshopů se zahraničním lektorem. Na dvoudenní arteterapeutický workshop byla pozvána irská lektorka, arteterapeutka Norrie Louise Ross, M.A, B.Ed, Reg. IACAT. Workshop byl zaměřen na arteterapeutickou praxi s neverbálními klienty se zdravotním hendikepem a obsahoval jak praktickou, tak teoretickou část. Jelikož byl tento workshop veden v anglickém jazyce, byla z důvodu minimalizace jazykové bariéry po celou dobu jeho konání přítomna překladatelka Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. Zaváděcí pedagogové získali cenné informace o přístupu k neverbálním klientům a komunikaci s nimi. Lektorka doplnila svou přednášku řadou zkušeností z praxe. V praktické části workshopu si pedagogové vyzkoušeli roli arteterapeuta i klienta. Vyzkoušeli si vzájemnou komunikaci a interpretaci jednotlivých děl vzniklých při využívání různých arteterapeutických technik.

Zúčastnění pedagogové získané poznatky z obou terapeutických odvětví s úspěchem zavádějí na jednotlivých partnerských školách a mají s nimi velmi pozitivní zkušenosti. Jelikož se tento projekt již blíží ke konci, budou během následujícího půl roku realizovány poslední aktivity, mezi něž patří muzikoterapeutický workshop, závěrečná konference, zahraniční stáž pro zaváděcí pedagogy a dokončení metodiky ve formě publikace.

 

Foto Ivan Augustin

Text: Pavel Kalivoda

Zdroj zde

3 2

Aktuality Expresivní terapie

Djembe ve vyučování

Jedna školní třída a hodina hudební výchovy. Netradiční. Zpívá se, hraje na bubny djembe.  Dokonalou relaxaci jistí dešťová hůl .  Páťáci společně s paní učitelkou Lidkou si užívají pohodové atmosféry hudební výchovy jinak, MUZIKOTERAPIE. Škoda jen, že  vyučovací hodina uběhla  tak rychle. „Protáhli jsme tělo, rozvlnili mysl, naladili se do pohody. Hudebka byla príma, těšíme se na další“.

100_52941 100_52961

Aktuality Expresivní terapie

Workshop arteterapie

Vrámci realizace projektu  „Expresivní terapie –podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK se naše kolegyně, zavádějící učitelky, zúčastnily workshopu arteterapie, který vedla zahraniční lektorka z Irska. Dvoudenní pracovní seminář přispěl k opětovnému rozšíření odborných poznatků z oblasti expresivních terapií.

Zdárná organizace akce přispěla k jednoznačně  pozitivní zpětné vazbě všech zúčastněných.

Na stránkách inoviny.slu je k Arteterapeutickému workshopu zveřejněn článek

http://inoviny.slu.cz/index.php/projekty/1210-arteterapie-je-uspesna-tehdy-kdyz-prinasi-oboustranny-prospech-potrebnemu-pomoc-poskytovateli-radost

Aktuality Expresivní terapie

Supervize

29. 1. 2014 jsme v naší škole v rámci projektu PODPORA ZAVÁDĚNÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ DO VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI přivítali arteterapeutku paní PhDr. Martinu Komzákovou z Plzně, která supervidovala terapeutické působení ve třídě základní školy speciální. Tématem supervize byla produktivní arteterapie, a také jsme se lehce dotkli animace a imaginace formou práce s novými médii. Díky pozitivnímu ladění lektorky, která se zapojila i do činnosti se skupinou, jsme vytvořili přátelskou, vstřícnou a uvolněnou atmosféru, která vedla k tvořivosti, spontaneitě a produktivitě supervidované skupiny.

Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Martině Komzákové za inspiraci nejen v arteterapeutickém ale i osobním směru.

Vlaďka Holásková, zavádějící pedagog

img_0346 img_0364_430_01 img_0359_430 img_0342_430

Aktuality Expresivní terapie

Muzikoterapie je príma

Návštěva ve výuce muzikoterapie v hodině hudební výchovy u zavádějící učitelky L. Nedopilkové byla velmi poutavá a poučná. Možná byste čekali intonační cvičení, obvyklý zpěv písní lidových a zlidovělých, jenže všechno bylo jinak. Paní učitelka nevyžadovala znalost textů zpaměti, žáci nehlučeli, byli zcela uchváceni nejrůznějšími úkony a úkoly, které se ve zrychleném tempu střídaly ruku v ruce s polštářkovou relaxací, poslechem nejrůznějších zvuků roztodivných nástrojů.

Člověk nezasvěcený v tu chvíli nepoznal, že se nalézá v prostředí žáků zdravotně postižených, s poruchami chování. Hodina prošpikovaná debatami v komunitním kruhu měla spád a zvonění nesli žáci poměrně nelibě. Je zjevné , že prezentované formy muzikoterapie se osvědčují v procesu adaptability třídního kolektivu i ve vzájemné komunikaci. Hudba byla sama o sobě komunikací, proto umožňovala oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. Pomáhal jednak poslech hudby (tzv. receptivní muzikoterapie) a jednak aktivní provozování hudby – emoční ventil, jako prostředek restrukturace vztahu jedince a kolektivu. Důležité také bylo napojení na základní zákonitosti fungování světa zúčastněných.

Aktuality Expresivní terapie

Expresivní terapie – muzikoterapie

Projekt „EXPRESIVNÍ TERAPIE“ se posunul do druhého ročníku realizace. Již v srpnu 2013 proběhla schůzka pracovního týmu, kde se všichni zainteresovaní seznámili s průběhem realizace projektu ve školním roce 2013/2014.

Počátek školního roku 21013/2014 byl poznamenám absolutoriem zavádějících pedagogů ve vzdělávacích modulech Celostní muzikoterapie pro oblast speciálního školství.

Jednalo se o tyto workshopy:

30. 8. 2013 celostní muzikoterapie

31.8. 2013  skupinové a relaxační prožitkové techniky

13. 9. 2013 základy hry na muzikoterapeutické nástroje

14. 9. 2013 etnická hudba v muzikoterapii

26. 9.2013  muzikoterapeutické zpěvové techniky

27. 9. 2013 specifika skupinové a individuální muzikoterapie

Workshopy se konaly v Krnově a lektorování se ujmula Bc. Svatava Drličková, která přijela až z Vysočiny.

Všech zmíněných workshopů se zúčastnily kolegyně: L.Nedopilková, L.Holásková a Z. Románková. Velmi erudovaný přístup lektorky k uvedené tematice je zcela pohltil a vyvolal jejich mimořádný  zájem. Učitelky aktivně iniciovaly urychlený nákup hudebních nástrojů, což ovšem vyžaduje  nastavený procedurální postup. Momentálně chybí zejména finanční zabezpečení.

Komplikace však pedagožky nikterak neodradily od průběžného zavádění muzikoterapie ve vyučovacích předmětech hudební výchovy v Základní škole praktické a v Základní škole speciální.

Žáky byla muzikoterapie přijata velmi pozitivně.

Aktuality Expresivní terapie

Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

Projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ mající za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními potřebami na speciálních základních školách pokračuje v úspěšné spolupráci s jednotlivými partnery projektu.

 

expresivni_terapie_430

V rámci pravidelných setkání si organizátoři s jednotlivými zástupci partnerských škol (Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Krnov, Základní škola Bruntál a Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Český Těšín) navzájem vyměňují své dosavadní poznatky a zkušenosti související s výukou žáků se speciálními potřebami a diskutují nad možnostmi efektivní realizace na jednotlivých partnerských školách.

Byli osloveni lektoři kurzů muzikoterapie a k akreditaci bylo zasláno 6 kurzů z této oblasti. Zaváděcí lektoři na jednotlivých partnerských školách byli seznámeni s náplní jednotlivých kurzů.

Výsledky akreditace budou známy v polovině prosince roku 2012 a od nového roku již můžou probíhat jednotlivé kurzy a to s měsíčním odstupem, vytvářející dostatečný prostor pro možnost ověření daného kurzu na vybraných skupinách žáků z partnerských škol.

 

Mezi 6 kurzů zaslaných k akreditaci patří i kurz s názvem Etnická hudba v muzikoterapii.

Jak už sám název napovídá, hlavním cílem bude využití speciálních hudebních nástrojů a práce se zvukem jako prostředku muzikoterapeutického vlivu ovlivňujícího nejen výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bude využita velká škála etnických nástrojů společně se zařazením různých průřezových témat. Kurz bude převážně zaměřen na bubnování a orientální tanec, vysvětlena hra na bolivijské flétny, technika zpěvu gregoriánského chorálu a správné využití bulharských polyfonních vokálů a indických manter. Výuka bude probíhat za pomoci specifických hudebních nástrojů jako např. bubnů různého typu (djembe, šamanské bubny, buben udu, rámový buben), perkusivních nástrojů (chřestidla, claves, rolničky, deštné hole, atd.), dřevěných fléten (dvojačka, koncovka, šestidírková flétna, zobcová flétna, indiánská flétna), shakuhachi (japonská bambusová flétna), tibetských mís, gongů, shanti zvonkohry, didgeridoo, brumlí, shrutibox a alikvotního zpěvu.

Hlavním významem hry na hudební nástroje a zpěvu je rozvíjení sluchového vnímání, jemné motoriky, koordinace, citu pro rytmus, citu pro melodii,  rozvoj komunikace a v neposlední řadě také tyto hry mají i relaxační účinky.

 

Cílem kurzu je poskytnout kompetence pro práci s etnickou hudbou ve speciálních školách a to nejen při práci s žáky s mentálním postižením, omezením hybnosti, ale i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Využití této techniky je nejen pro individuální, ale i skupinovou muzikoterapii. Kurz především využívá prožitku z hudby, který vychází z přirozeného ladění a zabývá se působením speciálních nástrojů. Jeho cílem bude zabývat se sociální interakcí muzikoterapie, zlepšením interpersonálních dovedností vedoucí k osvojování si jednotlivých sociálních rolí a rozvoji narušeného senzorického vnímání a senzorické integrace. V rámci kurzu bude především kladem důraz na rozvinutí motoriky a senzomotoriky, výkonových i kvalitativních aspektů motoriky,  vizuomotorické koordinace a především na schopnost vyjadřovat se pohybem.

V partnerských školách již dochází k vhodnému vytipování skupinky žáků s různým typem postižení, resp. s jiným typem vzdělávacích potřeb.

Projektem bude vytvořen komplexní systém podpory při budování dalších schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucími k integraci žáků do společnosti.

Aktuality Expresivní terapie

Expresivní terapie

Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

 

Projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ mající za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními potřebami na speciálních základních školách úspěšně navázal spolupráci s jednotlivými partnery projektu.

V rámci pravidelných setkání si organizátoři celého projektu společně s jednotlivými zástupci partnerských škol (Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Krnov, Základní škola Bruntál a Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Český Těšín) vyměňují své dosavadní poznatky související s výukou žáků se speciálními potřebami a konfrontují ji s možnostmi realizace zavádění expresivních terapií na jednotlivých školách.

Seznámením s hlavními organizátory na jednotlivých partnerských školách se začala úspěšně budovat síť spolupracujících lektorů.

V rámci jednotlivých kurzů zaměřených na různé techniky muzikoterapie a artheterapie budou tito lektoři předávat své zkušenosti nejdříve v partnerských školách a po ověření budou nabízeny všem zájemcům mající zájem o tento typ výuky.

V současné době pracujeme již na akreditaci 6 kurzů z oblasti muzikoterapie, které budou připraveny pro akreditaci již během podzimu roku 2012. Postupně Vás budeme v jednotlivých článcích postupně seznamovat s náplní jednotlivých kurzů. Jako první bychom chtěli představit kurz s názvem Celostní muzikoterapie. Jeho cílem bude zabývat se sociální interakcí v muzikoterapii, zlepšením interpersonálních dovedností vedoucí k osvojování si jednotlivých sociálních rolí a rozvoji narušeného senzorického vnímání a senzorické integrace. V rámci kurzu bude především kladem důraz na rozvinutí motoriky a senzomotoriky, výkonových i kvalitativních aspektů motoriky,  vizuomotorické koordinace a především na schopnost vyjadřování se pohybem. K výuce budou využity hudební nástroje typu fujary, didgeridoo a další nástroje.

 

V partnerských školách jsou vytipovány vhodné skupinky žáků, které budou absolvovat jednotlivé kurzy mající za úkol ověření nových výukových metod při práci s osobami vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby.

Projektem bude vytvořen komplexní systém podpory při budování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucími k integraci žáků do společnosti.

V Opavě dne 16. 8. 2012, zpracovala Dagmar Kalivodová

Aktuality Expresivní terapie

Něco končí, aby jiné začalo… Nový projekt na naší škole

To, že se projekt „PROFESE 2012“ pomalu chýlí ke svému závěru neznamená, že složíme ruce v klín. Naopak. Naše škola se  partnerstvím úspěšně zapojila do realizace nového projektu v rámci spolupráce se Slezskou Univerzitou v Opavě. Poučeni zkušenostmi se tedy s plným nasazením vrháme do další, bezesporu prospěšné činnosti. Tímto naplňujeme odkaz inovativní školy 21.století a potvrzujeme, že zavádění nových trendů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nám velmi blízké.

 Snímek obrazovky 2016-07-07 v 17.47.04

Projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“

Program:

OPVK 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.25/01.0029

Žadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Partneři:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie, Český Těšín

Základní škola, Rýmařovská 15, Bruntál

Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie, Krnov

Termín realizace:

Březen 2012 – listopad 2014

Popis projektu

Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Opavě úspěšně předložilo v rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

Projekt reaguje na stávající problémy pedagogů v budování a hodnocení kompetencí žáků v ZŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na ZŠ speciálních v MSK prostřednictvím zavádění expresivních terapií, vytvořením nového metodického nástroje pro výuku a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Projekt vytváří komplexní systém podpory při budování kompetencí žáků se SVP vedoucích k integraci žáka do společnosti. Ačkoli se projekt primárně věnuje žákům na speciálních školách, vnímáme jeho výstupy jako příležitost pro zlepšení kompetencí žáků se SVP na všech základních školách v MSK integrujících tyto žáky.
V průběhu projektu budou proškoleni pedagogičtí pracovníci. Absolvují kurzy z oblasti uměleckých terapií, workshopy a zahraniční stáž. Během projektu budou zaváděny expresivní terapie do výuky partnerských škol. Bude vytvořena metodika zavádění těchto terapií, která bude distribuována do ZŠ v MSK.

Cíle

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nazákladních školách v MSK. Toto zvýšení kvality je směřováno k integraci žáků do společnosti. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím zavedení expresivních terapií do výuky, vytvořením nového metodického nástroje pro výuku a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dílčí cíle:

1. Zvýšení sociálních, personálních a komunikačních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tyto kompetence umožní žákům větší samostatnost, schopnost komunikace s okolím, a tím zvýší jejich možnost integrace do inkluzní populace. Expresivní terapie budou zaváděny na partnerských školách projektu.

2. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastní 6 kurzů z oblasti muzikoterapie a 6 kurzů z oblasti arteterapie.

3. Přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí
Pedagogové se zúčastní 2 workshopů se zahraničními lektory, kteří mají praktické zkušenosti s expresivními terapiemi u dětí se zdravotním postižením. Vybraná skupina pedagogů absolvuje 6 denní zahraniční stáž v Německu, ve škole Astrid Lindgrenové.

4. Vytvoření metodického materiálu
Během projektu bude vytvořena metodika, která bude obsahovat náměty pro zavádění expresivních terapií do výuky. V metodice budou popsány vzdělávací strategie vhodné pro rozvíjení klíčových kompetencí vedoucích k integraci žáků. Budou doplněny názornými příklady z praxe zavádění expresivních terapií.

5. Spolupráce škol v MSK

Během zavádění expresivních terapií do výuky se budou pedagogičtí pracovníci škol setkávat na workshopech, kde si budou vyměňovat své zkušenosti s prací s cílovou skupinou žáků. Pracovníci se budou setkávat na partnerských školách. Dále mohou jednotlivé školy prezentovat své výsledky na konferenci, kde budou zavádějící pedagogové interpretovat a diskutovat své zkušenosti s dalšími pedagogy působícími v MSK.

Přínos pro cílovou skupinu žáků

Realizace projektu přinese žákům kvalitnější výuku, díky níž snáze dosáhnou schopností a dovednosti, které jim umožní integraci do společnosti. Žáci získají především sociální a personální kompetence, ale také např. kompetence komunikativní a pracovní.

Mezi tyto kompetence patří např. posílení sebevědomí na základě pochopení a poznání vlastní osoby, navazování a udržování vztahů s vrstevníky, rozpoznávání nevhodného chování, sebeovládání, vyjadřování emocí, vyjadřování vlastních potřeb. U žáků s mírnějším postižením napomohou k vyjadřování názorů a postojů a rozvinou mnohé další schopnosti a dovednosti, které jsou v souladu s kurikulárními dokumenty. Nástrojem pro jejich získání budou v našem projektu expresivní terapie, které budou zaváděny do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přínos pro cílovou skupinu pedagogů

Projekt přispěje k prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků, které jim umožní aplikovat nové metody práce do vzdělávacího procesu. Během projektu se mohou setkávat s pedagogy jiných škol MSK, konzultovat a porovnávat své dosavadní zkušenosti s prací s cílovou skupinou žáků. Během realizace projektu mají pedagogové možnost získat množství informací od našich i zahraničních pedagogů. Získají zkušenosti ze zahraničí, nové informace a kontakty. Bude jim umožněna spolupráce na vývoji nejnovějších trendů. Výsledný metodický materiál bude účinnou podporou pro pedagogy základních škol v MSK.