Showing: 1 - 7 of 7 RESULTS
Aktuality Zateplení školy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Dne 12.7.2012 vyhodnotila Hodnotící komise  nabídky firem o  Veřejnou zakázku :

„Výměna oken v učebním pavilonu Rýmařovská 12 „

Hodnotící komise na svém jednání provedla posouzení nabídek, které postoupily do hodnocení. Hodnotícím kriteriem byla  nabídková cena a sledovaný parametr dle zadávací dokumentace (obchodně technická specifikace výrobků,dodávek a prací).

 

Výsledky zúčastněných firem jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Pořadové

Číslo

 

NÁZEV firmy,sídlo, IČ

1. SULKO,s.r.o, Olomouc-Hodolany, Holická 1237/32,IČ 47976969
2. František Lukovský,PROVÁDĚNÍ STAVEB, jejich změn a odstraňování,

Světlá 389, 79331 Světlá Hora, IČ 719 45 768

3. RENOMIX,s.r.o U Dřevnice 436, 76001 Zlín,
4. WIPLAST spol.s.r.o., Pod Cvilínem, Červený dvůr 916/5, 794 01 Krnov

 

 

Mgr. Pavla Paseková, předsedkyně komise

Aktuality Zateplení školy

Ten dělá to a ten zas tohle,

… a všichni dohromady uděláme moc.“

Za nás mluví činy. Pracujeme stále, pracuje se na plný výkon, 7 dní v týdnu. Stále je co uklízet, umývat, stěhovat a opět uklízet, umývat, leštit, stěhovat. Nekonečný příběh. Pracovní ruch se v plném nasazení všech zúčastněných osob přesunul na pavilon B. Pavilon A pomalu prodýchává šokové pracovní tempo minulých dnů.

Jsme unavení, ale konečně si užíváme teple vyhřátých prostor, což  byl dříve vzácný jev.
100_8653_430 100_8657_430
Aktuality Zateplení školy

Přesun staveniště

Ve středu, 8.2., se stavební práce přesunuly na pavilon B do 3.podlaží. Učební pavilon během dne postupně měnil svou tvář k nepoznání. Problémy se zamrzlou vodou, nefunkčními plynovými kotly, poškozenými rohy místností řešíme za pochodu. Oproti nastartovanému pracovnímu tempu jsou to skutečně, zdánlivě, „malé věci“.
100_8639_430 8.2.odpoledne_4_430
Aktuality Zateplení školy

Zahájení zateplení základní školy

Nás Arktická zima nepřekvapí.

Ačkoliv Bruntál pokryl mrazivý dech Arktické zimy, zahájili jsme 16. 1. 2012 investiční akci „Zateplení základní školy v Bruntále na Rýmařovské ulici“.

Finance škola získala po 8 letém úsilí ze SFŽP, Fondu soudržnosti. Přispěl rovněž zřizovatel školy, Moravskoslezský kraj.

V gesci realizační firmy Kareta s.r.o., pracuje obchodní firma PÁTA STAVEBNÍ CZ, a.s.

 

Popis projektu
Název projektu:  CZ.1.02/3.2.00/09.04404 Zateplení základní školy v Bruntále na Rýmařovské ulici
Název příjemce podpory:  Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
Akceptační číslo projektu:  09039463
Datum zahájení realizace projektu:  16. 01. 2012
Datum plánovaného ukončení projektu:  12. 08. 2012
Oblast podpory:  3.2.1. Realizace úspor energie
Zdroj podpory:  FS SFŽP
Celkově způsobilé výdaje projektu:  5 568 066,00 Kč
Výše dotace z ERDF nebo FS:  4 732 856,10 Kč / 85,00 %
Výše dotace ze SFŽP nebo státního rozpočtu:  278 403,30 Kč / 5,00 %
Zdroje žadatele:  556 806,60 Kč / 10,00 %
Vzorový obsah cíle projektu:  Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 44,000 t/rok a k úspoře energie cca 787 GJ/rok
Stručná informace o cíli projektu s důrazem na jeho příspěvek ke zlepšení životního prostředí:  Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu ZŠ v Bruntále na Rýmařovské ulici. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropů.
Názvy zapojených firem (zpracovatel projektu, realizační firma a pod.)
ARCHES, architektonické studio,Gagarinova13, Opava – zpracovatel projektu
Kareta s.r.o., Krnovská 51, Bruntál – realizační firma
RAVIN BUILD s.r.o., Oderská 172, Vítkov – technický dozor
Velikost: Šířka: 2 400, Výška: 1200mm
Poznámky: 
Kontaktní údaje
Jméno:  Pavla
Příjmení:  Paseková
E-mail:  zsrymarovska@zsbr.cz
Telefon:  554 717564

Na akci „Zateplení Základní školy v Bruntále na Rýmařovské ulici“ se financováním podílí: 

 

  1. Podpora je poskytována v rámci Operačního programu Životní prostředí,Prioritní osa 3 -Udržitelné využívání zdrojů energie (FS),oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadového tepla (u nepodnikatelské sféry).

Podpora z Fondu je poskytována v režimu zákona č.388/1991 Sb. (zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky) ve znění pozdějších předpisů na základě rozhodnutí ministra životního prostředí  č.09039463 – SFŽP ze dne 17.2.2010 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a směrnice MŽP č.12/2009 o předkládání žádostí a o poskytování prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí)

Státní fond živ. prostředí se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 278 403,30 Kč

 

  1. Dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky z Fondu soudržnosti

dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace a bude činit maximálně 4 732 856,10 Kč

 

Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí  5 568 066,00 Kč a 5% celkových způsobilých veřejných výdajů, které činí 5 568 066,00 Kč. Uvedené částky způsobilých výdajů vycházejí z předpokládaných nákladů akce.

 

3.vlastní zdroje zajišťuje zřizovatel školy Moravskoslezský kraj

 

1.nora_1_430 img_0192_430_01 img_01901 sfzp