To, že se projekt „PROFESE 2012“ pomalu chýlí ke svému závěru neznamená, že složíme ruce v klín. Naopak. Naše škola se  partnerstvím úspěšně zapojila do realizace nového projektu v rámci spolupráce se Slezskou Univerzitou v Opavě. Poučeni zkušenostmi se tedy s plným nasazením vrháme do další, bezesporu prospěšné činnosti. Tímto naplňujeme odkaz inovativní školy 21.století a potvrzujeme, že zavádění nových trendů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nám velmi blízké.

 Snímek obrazovky 2016-07-07 v 17.47.04

Projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“

Program:

OPVK 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.25/01.0029

Žadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Partneři:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie, Český Těšín

Základní škola, Rýmařovská 15, Bruntál

Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie, Krnov

Termín realizace:

Březen 2012 – listopad 2014

Popis projektu

Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Opavě úspěšně předložilo v rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

Projekt reaguje na stávající problémy pedagogů v budování a hodnocení kompetencí žáků v ZŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na ZŠ speciálních v MSK prostřednictvím zavádění expresivních terapií, vytvořením nového metodického nástroje pro výuku a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Projekt vytváří komplexní systém podpory při budování kompetencí žáků se SVP vedoucích k integraci žáka do společnosti. Ačkoli se projekt primárně věnuje žákům na speciálních školách, vnímáme jeho výstupy jako příležitost pro zlepšení kompetencí žáků se SVP na všech základních školách v MSK integrujících tyto žáky.
V průběhu projektu budou proškoleni pedagogičtí pracovníci. Absolvují kurzy z oblasti uměleckých terapií, workshopy a zahraniční stáž. Během projektu budou zaváděny expresivní terapie do výuky partnerských škol. Bude vytvořena metodika zavádění těchto terapií, která bude distribuována do ZŠ v MSK.

Cíle

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nazákladních školách v MSK. Toto zvýšení kvality je směřováno k integraci žáků do společnosti. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím zavedení expresivních terapií do výuky, vytvořením nového metodického nástroje pro výuku a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dílčí cíle:

1. Zvýšení sociálních, personálních a komunikačních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tyto kompetence umožní žákům větší samostatnost, schopnost komunikace s okolím, a tím zvýší jejich možnost integrace do inkluzní populace. Expresivní terapie budou zaváděny na partnerských školách projektu.

2. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastní 6 kurzů z oblasti muzikoterapie a 6 kurzů z oblasti arteterapie.

3. Přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí
Pedagogové se zúčastní 2 workshopů se zahraničními lektory, kteří mají praktické zkušenosti s expresivními terapiemi u dětí se zdravotním postižením. Vybraná skupina pedagogů absolvuje 6 denní zahraniční stáž v Německu, ve škole Astrid Lindgrenové.

4. Vytvoření metodického materiálu
Během projektu bude vytvořena metodika, která bude obsahovat náměty pro zavádění expresivních terapií do výuky. V metodice budou popsány vzdělávací strategie vhodné pro rozvíjení klíčových kompetencí vedoucích k integraci žáků. Budou doplněny názornými příklady z praxe zavádění expresivních terapií.

5. Spolupráce škol v MSK

Během zavádění expresivních terapií do výuky se budou pedagogičtí pracovníci škol setkávat na workshopech, kde si budou vyměňovat své zkušenosti s prací s cílovou skupinou žáků. Pracovníci se budou setkávat na partnerských školách. Dále mohou jednotlivé školy prezentovat své výsledky na konferenci, kde budou zavádějící pedagogové interpretovat a diskutovat své zkušenosti s dalšími pedagogy působícími v MSK.

Přínos pro cílovou skupinu žáků

Realizace projektu přinese žákům kvalitnější výuku, díky níž snáze dosáhnou schopností a dovednosti, které jim umožní integraci do společnosti. Žáci získají především sociální a personální kompetence, ale také např. kompetence komunikativní a pracovní.

Mezi tyto kompetence patří např. posílení sebevědomí na základě pochopení a poznání vlastní osoby, navazování a udržování vztahů s vrstevníky, rozpoznávání nevhodného chování, sebeovládání, vyjadřování emocí, vyjadřování vlastních potřeb. U žáků s mírnějším postižením napomohou k vyjadřování názorů a postojů a rozvinou mnohé další schopnosti a dovednosti, které jsou v souladu s kurikulárními dokumenty. Nástrojem pro jejich získání budou v našem projektu expresivní terapie, které budou zaváděny do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přínos pro cílovou skupinu pedagogů

Projekt přispěje k prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků, které jim umožní aplikovat nové metody práce do vzdělávacího procesu. Během projektu se mohou setkávat s pedagogy jiných škol MSK, konzultovat a porovnávat své dosavadní zkušenosti s prací s cílovou skupinou žáků. Během realizace projektu mají pedagogové možnost získat množství informací od našich i zahraničních pedagogů. Získají zkušenosti ze zahraničí, nové informace a kontakty. Bude jim umožněna spolupráce na vývoji nejnovějších trendů. Výsledný metodický materiál bude účinnou podporou pro pedagogy základních škol v MSK.