Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

 

Projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ mající za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními potřebami na speciálních základních školách úspěšně navázal spolupráci s jednotlivými partnery projektu.

V rámci pravidelných setkání si organizátoři celého projektu společně s jednotlivými zástupci partnerských škol (Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Krnov, Základní škola Bruntál a Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Český Těšín) vyměňují své dosavadní poznatky související s výukou žáků se speciálními potřebami a konfrontují ji s možnostmi realizace zavádění expresivních terapií na jednotlivých školách.

Seznámením s hlavními organizátory na jednotlivých partnerských školách se začala úspěšně budovat síť spolupracujících lektorů.

V rámci jednotlivých kurzů zaměřených na různé techniky muzikoterapie a artheterapie budou tito lektoři předávat své zkušenosti nejdříve v partnerských školách a po ověření budou nabízeny všem zájemcům mající zájem o tento typ výuky.

V současné době pracujeme již na akreditaci 6 kurzů z oblasti muzikoterapie, které budou připraveny pro akreditaci již během podzimu roku 2012. Postupně Vás budeme v jednotlivých článcích postupně seznamovat s náplní jednotlivých kurzů. Jako první bychom chtěli představit kurz s názvem Celostní muzikoterapie. Jeho cílem bude zabývat se sociální interakcí v muzikoterapii, zlepšením interpersonálních dovedností vedoucí k osvojování si jednotlivých sociálních rolí a rozvoji narušeného senzorického vnímání a senzorické integrace. V rámci kurzu bude především kladem důraz na rozvinutí motoriky a senzomotoriky, výkonových i kvalitativních aspektů motoriky,  vizuomotorické koordinace a především na schopnost vyjadřování se pohybem. K výuce budou využity hudební nástroje typu fujary, didgeridoo a další nástroje.

 

V partnerských školách jsou vytipovány vhodné skupinky žáků, které budou absolvovat jednotlivé kurzy mající za úkol ověření nových výukových metod při práci s osobami vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby.

Projektem bude vytvořen komplexní systém podpory při budování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucími k integraci žáků do společnosti.

V Opavě dne 16. 8. 2012, zpracovala Dagmar Kalivodová