Bruntálský Zlatý Ámos je náš

Město Bruntál i v letošním roce ocenilo vynikající pedagogy. Jednou z oceněných je i naše paní ředitelka Mgr. Pavla Paseková. Všichni jsme moc rádi, že toto ocenění dostala právě ona. Pro naše žáky, jejich rodiče a svůj pedagogický sbor vždy byla a stále je velkou oporou. Gratulujeme!

Paní Mgr. Pavla Paseková po absolvování PdF UP v Olomouci, obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, nastoupila do pedagogické praxe v roce 1975 v Rýmařově a od roku 1978 působí v Bruntále. Celý svůj profesní život zasvětila práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 1990 byla na základě konkurzního řízení jmenována do funkce ředitele školy. Škola v letošním školním roce slaví 55. výročí svého vzniku a paní Pavla Paseková ji 27 let řídí.

Za jejího vedení prošla škola dynamickým rozvojem, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti materiálního vybavení.

Z její iniciativy vzniklo při škole speciálně pedagogické centrum. Odborné školské poradenské pracoviště pro děti a žáky s mentálním postižením a vadami řeči pro okres Bruntál. Speciálně pedagogické centrum jako jediné v Moravskoslezském kraji zabezpečuje logopedickou péči dětem a žákům v mateřských a základních školách na celém území okresu Bruntál.

Škola se pod vedením paní ředitelky Pasekové profiluje výtvarně, dramaticky i sportovně.

Divadelní festival „Kytka“, který v letošním školním roce oslavil 15. výročí, svou úrovní patří v rámci Moravskoslezského kraje k nejlepším dramatickým akcím pro mentálně postižené žáky. Cílem tohoto projektu je integrace dětí s handicapem do společnosti a také poznávání jiných kultur. Dílčím cílem projektu je prezentace žáků v oblasti hudební, taneční a dramatické.

Škola je pravidelným organizátorem okresního a krajského kola v lehkoatletickém čtyřboji. Žáci školy se pravidelně umísťují i v národním finále.

Pro zlepšení podmínek ve vzdělávání, získala paní ředitelka značné finanční prostředky z projektů a mezinárodních programů. Tato suma aktuálně výrazně převyšuje šest miliónů korun.

Z mnoha jmenujme například projekt „Profese 2012“, který reaguje na profesní orientaci a udržitelnost absolventů školy na středních školách. Projekt „Celá škola čte“ je zaměřen na čtenářskou gramotnost žáků. Z rozvojového programu MŠMT získala škola prostředky na vybavení kompenzačními pomůckami pro žáky s mentálním postižením. V rámci projektu „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“ byly realizovány kurzy expresivních terapií se zaměřením na muzikoterapeutické a arteterapeutické techniky. Škola v rámci projektu získala finanční prostředky na nákup kvalitních muzikoterapeutických nástrojů a arteterapeutických pomůcek. Z dotačního programu Moravskoslezského kraje bylo v areálu školy vytvořeno bylinné arboretum na podporu environmentálního vzdělávání. Z operačního programu příhraniční spolupráce byl pod vedením paní ředitelky Pasekové realizován projekt „Ruka w reke“ – mezinárodní spolupráce žáků a pedagogů Základní školy, Bruntál, Rýmařovská 15 a partnerské školy Specjalny Osrodek Szkolno Wychoawczy v Prudniku. Projekt „Vnímám a prožívám sebe a okolí“ zabezpečil pro školu terapeutickou místnost SNOEZELEN. Projekt zahájený v letošním školním roce, „Učíme se pro budoucnost“, je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, jehož cílem je zlepšení kvality a výsledků vzdělávání žáků v klíčových kompetencích. Škola má vytvořené vlastí didaktické materiály pro výuku mentálně postižených žáků.

Paní ředitelka Paseková pro výuku zabezpečila nejmodernější ICT, které jsou, mimo jiné, aktuálně zastoupeny zejména mobilními dotykovými technologiemi. Škola se prezentuje rovněž odbornými náslechy speciálních pedagogů nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z celé ČR.

Zásluhou paní ředitelky Pavly Pasekové získala škola důstojné prostory na Rýmařovské ulici. Zabezpečovala mnoho investičních akcí, především na zkvalitnění materiálních podmínek školy. K největším patřila realizace plynového vytápění, zastřešení a zateplení budov. Ze závěrů zjištění České školní inspekce vyplývá, že má škola vynikající materiální podmínky a v mnoha oblastech při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami slouží jako příklad dobré praxe.

Paní ředitelka Paseková je velmi dobře hodnocena v rámci Moravskoslezského kraje a škola důstojně reprezentuje město Bruntál. Léta pracovala pro školskou komisi při MěÚ Bruntál, kterou zároveň několik let vedla.

Paní Mgr. Pavla Paseková zasvětila celý svůj život pedagogické práci. Neustále se vzdělává a cíleně motivuje učitele k profesnímu růstu s jediným cílem – zabezpečit kvalitní školskou službu ve městě Bruntál.

zahájení2