O průběhu projektu „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáku se speciálními vzdělávacími potřebami MSK“ jste již byli informováni dříve. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) začleněním terapeutických technik z oblasti arte- resp. muzikoterapií. Zavedení těchto technik do výuky by mělo dopo- moci k tvorbě osobnosti a lepšímu začlenění žáků se SVP do společnosti.

O průběhu projektu „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáku se speciálními vzdělávacími potřebami MSK“ jste již byli informováni dříve. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) začleněním terapeutických technik z oblasti arte- resp. muzikoterapií. Zavedení těchto technik do výuky by mělo dopo- moci k tvorbě osobnosti a lepšímu začlenění žáků se SVP do společnosti.

V minulém roce bylo pro zaváděcí pedagogy z partnerských škol z Bruntálu, Českého Těšína a Krnova realizováno 12 kurzů rozdělených do dvou bloků. Jednalo se o šest arteterapeutických a šest muzikoterapeutických seminářů, na nichž získali přítomní pedagogové teoretické i praktické znalosti. Semináře byly vedeny zkušenými lektorkami Bc. Svatavou Drličkovou (muzikoterapie), PhDr. Martinou Komzákovou (arteterapie) a PhDr. et Mgr. Petrou Potměšilovou, Ph.D. (arteterapie). Absolvováním kurzů získali zaváděcí pedagogové dostatečné informace a schopnosti k sestavení vyučovacích jednotek zahrnujících arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky.

V letošním roce již byl realizován jeden z dvojice workshopů se zahraničním lektorem. Na dvoudenní arteterapeutický workshop byla pozvána irská lektorka, arteterapeutka Norrie Louise Ross, M.A, B.Ed, Reg. IACAT. Workshop byl zaměřen na arteterapeutickou praxi s neverbálními klienty se zdravotním hendikepem a obsahoval jak praktickou, tak teoretickou část. Jelikož byl tento workshop veden v anglickém jazyce, byla z důvodu minimalizace jazykové bariéry po celou dobu jeho konání přítomna překladatelka Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. Zaváděcí pedagogové získali cenné informace o přístupu k neverbálním klientům a komunikaci s nimi. Lektorka doplnila svou přednášku řadou zkušeností z praxe. V praktické části workshopu si pedagogové vyzkoušeli roli arteterapeuta i klienta. Vyzkoušeli si vzájemnou komunikaci a interpretaci jednotlivých děl vzniklých při využívání různých arteterapeutických technik.

Zúčastnění pedagogové získané poznatky z obou terapeutických odvětví s úspěchem zavádějí na jednotlivých partnerských školách a mají s nimi velmi pozitivní zkušenosti. Jelikož se tento projekt již blíží ke konci, budou během následujícího půl roku realizovány poslední aktivity, mezi něž patří muzikoterapeutický workshop, závěrečná konference, zahraniční stáž pro zaváděcí pedagogy a dokončení metodiky ve formě publikace.

 

Foto Ivan Augustin

Text: Pavel Kalivoda

Zdroj zde

3 2