Projekt je zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzděl. potřebami individuálně integrovaných do hlavního vzděl. proudu.V rámci projektu vzniknou transformací SPC v Moravskoslezském kraji centra integrované podpory,jejichž hlavním úkolem bude zajištění kvalitních poradenských služeb svým klientům a metodické podpory pedagogickým pracovníkům,kteří vzdělávají žáky se spec. vzděl. potřebami (zdravotním postižením) individuálně integrované ve školách hlavního vzdělávacího proudu.Každé centrum bude zajišťovat poradenské a intervenční služby pro žáky s určitým druhem (případně druhy) zdravotního postižení.

logo_cip_430

Stěžejní část činnosti center bude spočívat v individuální i skupinové práci s klienty (žáky a jejich rodiči). Dále budou centra zajišťovat odbornou,informační a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v různých oblastech speciálně pedagogické péče o žáky a mezirezortní spolupráci. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery – organizacemi zřizovanými MSK.

 

Souhrnné informace o projektu CZ.1.07

 

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy:

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

 

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Projekt:

 

Předpokládané datum ukončení projektu: 1.3.2013

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.03.2010

 

Organizace se bude podílet na projektu v celém jeho průběhu. V přípravné fázi partner spolupracoval při výběru a tvorbě aktivit, při výběru konkrétních činností (školení, přímá práce se žáky apod.) tak, aby aktivity projektu zcela splňovaly požadavky jak pedagogických pracovníků MSK, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak samotných žáků. V dalších fázích projektu bude spolupráce zahrnovat zejména naplňování aktivity č. 5. Partner bude zodpovědný za realizaci dílčích činností této aktivity zejména: metodickou podporu pedagogických pracovníků, poskytování poradenských služeb ve vybrané oblasti, zajišťování odborných konzultací a metodických návštěv škol v době udržitelnosti projektu.

Ve spolupráci s ostatními partnery bude využívat sdílených zkušeností s dosud realizovanými projekty, a to zejména při stanovování dílčích plánů aktivit a hledání operativních opatření na vzniklá rizika.

Partner projektu:

 

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Důvodem zapojení partnerské organizace je snaha o zkvalitnění práce pedagogických pracovníků, rozvoj jejich kompetencí, rozšíření poradenské činnosti a služeb klientům. Ke splnění těchto cílů projektu je nutné využít dosavadních zkušeností partnera.

Partnerská organizace vykonává činnost základní školy a speciálně pedagogického centra pro klienty s mentálním postižením a vadami řeči, které zajišťuje poradenské služby v rámci bývalého okresu Bruntál.

Tento partner projektu bude zodpovědný za vytváření optimálních podmínek pro žáky a rodiče žáků s mentálním postižením a vadami řeči v daném regionu. Byl vybrán na základě dosavadních zkušeností s prací s cílovou skupinou v oblasti mentálního postižení a vad řeči, a rovněž na základě jeho hlavních činností, ke kterým byl zřízen. Hlavním účelem za kterým je organizace zřízena je uskutečňování vzdělávání a výchovy dětí a žáků podle upravených vzdělávacích programů a poskytování poradenských služeb.

Počet klientů s mentálním postižením a vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru se pohybuje ročně kolem 470.

Organizace pomáhá svému zřizovateli řešit aktuální otázky z oblasti výchovy a vzdělávání žáků s mentálním postižením a vadami řeči a jejich integrace do hlavního vzdělávacího proudu.

 

Klíčová aktivita CIP  realizovaná v SPC pro MP a VŘ Bruntál

 

zajišťuje poradenské služby v rámci okresu Bruntál pro děti s mentálním postižením a vadami řeči. Konzultační činnost nabízí pedagogům a rodičům pečujícím o postižené  v těchto oblastech činnosti CIP :

 

  • zkvalitnění a rozšíření  služeb ve školství, spolupráce centra  a příslušných odborníků / psychiatr, neurolog/ na problematice edukace  žáků s mentálním postižením a jejich kvalitní začlenění  na trh práce
  • spolupráce s logopedy na problematice  edukace žáků  s narušenou komunikační schopností
  • realizací kurzů se bude podílet  na zvyšování kompetence ped. pracovníků
  • mezirezortní spolupráce
  • práce s mentálně postiženými žáky a skupinami jejich rodičů
  • práce s žáky s narušenou komunikační schopností a skupinami jejich rodičů
  • předávání zkušeností, nových poznatků z oblasti individuální  a skupinové práce s pedagogy a asistenty pedagogů v oblasti spec. ped. péče o žáky s ment. postižením a vadami řeči
  • metodická podpora pedagogů ve speciálních třídách
  • metodická podpora pedagogů individuálně integrovaných
  • podpora rodičů žáků individuálně integrovaných

 

Přesné termíny a časové rozvržení jednotlivých akcí bude prezentováno na stránkách školy vždy s dostatečným časovým předstihem / pololetní plány/.