Souhrnné informace

logo_cip_430

Souhrnné informace o projektu CZ.1.07

 

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy:

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

 

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Projekt:

 

Předpokládané datum ukončení projektu: 1.3.2013

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.03.2010

 

Organizace se bude podílet na projektu v celém jeho průběhu. V přípravné fázi partner spolupracoval při výběru a tvorbě aktivit, při výběru konkrétních činností (školení, přímá práce se žáky apod.) tak, aby aktivity projektu zcela splňovaly požadavky jak pedagogických pracovníků MSK, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak samotných žáků. V dalších fázích projektu bude spolupráce zahrnovat zejména naplňování aktivity č. 5. Partner bude zodpovědný za realizaci dílčích činností této aktivity zejména: metodickou podporu pedagogických pracovníků, poskytování poradenských služeb ve vybrané oblasti, zajišťování odborných konzultací a metodických návštěv škol v době udržitelnosti projektu.

Ve spolupráci s ostatními partnery bude využívat sdílených zkušeností s dosud realizovanými projekty, a to zejména při stanovování dílčích plánů aktivit a hledání operativních opatření na vzniklá rizika.