Cíle projektu

logo_cip_430Projekt je zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzděl. potřebami individuálně integrovaných do hlavního vzděl. proudu.V rámci projektu vzniknou transformací SPC v Moravskoslezském kraji centra integrované podpory,jejichž hlavním úkolem bude zajištění kvalitních poradenských služeb svým klientům a metodické podpory pedagogickým pracovníkům,kteří vzdělávají žáky se spec. vzděl. potřebami (zdravotním postižením) individuálně integrované ve školách hlavního vzdělávacího proudu.Každé centrum bude zajišťovat poradenské a intervenční služby pro žáky s určitým druhem (případně druhy) zdravotního postižení.

Stěžejní část činnosti center bude spočívat v individuální i skupinové práci s klienty (žáky a jejich rodiči). Dále budou centra zajišťovat odbornou,informační a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v různých oblastech speciálně pedagogické péče o žáky a mezirezortní spolupráci. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery – organizacemi zřizovanými MSK.