Ruka w rękę

bez_nzvu_1_430_01

Projekt „Ruka w rękę“

Program:

Operační program příhraniční spolupráce 2007 – 2013

Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů

Číslo projektu:

CZ 3. 22/3. 3. 07/12. 03143

Žadatel:

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Partneři:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Prudniku

Termín realizace:

září 2012 – červen 2013

Umístění projektu:

Bruntál

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinu tvoří žáci ZŠ praktická a speciální v Bruntále ve věku 6 až 16 let s klasifikací lehké mentální retardace. Dále žáci ve věku 6 až 15 let školy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Prudniku. Celkem se zúčastní přibližně 105 dětí z každé země.

 

Popis projektu

V minulém školním roce naše škola zpracovala a připravila projekt Ruka w rękę. V březnu 2012 projekt zaregistrovala a následně získala dotaci na přeshraniční projekt v rámci OPPS 2007 – 2013 – z Fondu mikroprojektů v regionu Praděd.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF

“Překračujeme hranice“
Projekt reaguje na stávající trend přeshraniční spolupráce se školami podobného zaměření v oblasti sportovní, kulturní a především sociální.

 

Projekt Ruka w rękę nabízí mezinárodní spolupráci dětí a pedagogů ze dvou školských zařízení Euroregionu Praděd z České republiky a Polska. Pomocí realizace kompaktního celku aktivit (celkem šesti) podporující rozvoj příhraniční česko-polské spolupráce v oblasti sportu a kultury mezi dvěma školskými zařízeními, bude nemalou měrou přispívat k všeobecné kultivaci dětské osobnosti a smysluplnému využití volného času.

 

Projekt povede ke společnému zlepšení kulturního a vzdělávacího rozvoje a naváže na pokračující kontakty. Žáci z česko-polského pohraničí budou mít možnost poznat své vrstevníky z jiné země, seznámit se blíže s cizím jazykem, krajovými zvláštnostmi a tradicemi.

 

Projekt bude realizován na území ČR ve městě Bruntál během 10 měsíců, prostřednictvím šesti aktivit.

Termímy jednotlivých akcí

akce1_430

V rámci tohoto projektu projde naplánovanými aktivitami 105 žáků 20 pedagogů, členů jmenovaných cílových skupin, děti se akcí zúčastní v přibližně stejných počtech z obou zemí.

akce2_430_01

Cíle

Hlavním cílem projektu je vytvořit a rozvíjet spolupráci mezi oběma školskými zařízeními v ČR a Plosku, které budou pravidelně spolupracovat a společně naplňovat kulturní, umělecké a sportovní cíle projektu.

Cíle a výsledky projektu mají kladný dopad na cílovou skupinu primárně v oblasti umění, sportu, poznávání odlišných kulturních tradic a zvyků. V rámci realizace projektu se především zúčastnění žáci mohou seznámit s cizím jazykem, přirozeně odstraňovat bariéry v komunikaci a také žáci z polské strany mají možnost navštívit jinou zemi.
Dílčí cíle:

  1. Zvýšení sociálních, personálních a komunikačních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Tyto kompetence umožní žákům větší samostatnost, schopnost komunikace s vrstevníky z jiné země, a tím zvýší jejich dovednosti v oblasti řešení problémů, společné kooperace a příjímání kulturních odlišností.

2. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastní 6 akcí z oblasti sportu a kultury. Vybraná skupina pedagogů budu během 10 měsíců kreativně připravovat jednotlivé aktivity pro české i polské děti, čímž budou svou činnost aktivně zaměřovat na rozvíjení dovedností a především na kompenzování nedostatků žáků způsobené mentálním postižením.

Aktivně se zapojí do zkvalitnění stráveného volného času žáků a spolupráce se zahraničními kolegy, formou výměny zkušeností.

  1. Spolupráce škol  

    Během realizace jednotlivých aktivit projektu se budou pedagogičtí pracovníci škol setkávat na workshopech, soutěžích a divadelním festivalu, kde si budou vyměňovat své zkušenosti s prací s cílovou skupinou žáků. Pracovníci se budou setkávat na partnerské škole v Bruntále. Dále mohou jednotlivé školy prezentovat své výsledky a zážitky na webových stránkách škol, v tisku a v médiích, čímž mohou inspirovat ostatní školská zařízení.

Přínos pro cílovou skupinu žáků

Realizace projektu přinese žákům zkvalitnění trávení volného času a nové kontakty s vrstevníky z jiné země, díky tomu budou moci porovnávat své schopnosti a dovednosti a přitom se příjemně pobavit a ukázat, co každý z nich dokáže

Žáci tak budou mít možnost si rozvíjet jednotlivé kompetence k učení, především sociální a personální kompetence, ale také např. kompetence komunikační.

Mezi tyto kompetence patří např. posílení sebevědomí na základě pochopení a poznání vlastní osoby, navazování a udržování vztahů s vrstevníky, rozpoznávání nevhodného chování, sebeovládání, vyjadřování emocí, vyjadřování vlastních potřeb.

Přínos pro cílovou skupinu pedagogů

Projekt přispěje k prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků, které jim umožní osobní růst v oblasti vlastní kreativity a aktivity při zapojení se do tvorby jednotlivých akcí určených ke zkvalitnění trávení volného času žáků.

Během projektu se mohou setkávat s pedagogy z polské partnerské školy, konzultovat a porovnávat své dosavadní zkušenosti s prací s cílovou skupinou žáků.