Podpora prevence

V roce 2019 proběhly opět na naší škole programy, které byly zaměřeny na primární prevenci. Cílem těchto přednášek bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků.

V náplni přednášek a besed byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů – návykové látky, šikana, vztahy v kolektivu, trestní odpovědnost, kyberšikana aj. Poděkování patří všem lektorům, kteří nám poskytli velké množství důležitých informací k těmto tématům. Dokázali svými metodami předat žákům spoustu zajímavého a prospěšného do života.

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál. Děkujeme.