SPC

SPC pro MP a VŘ

při Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Vážení žadatelé o vyšetření.

Pracovníci SPC  administrují  přicházející žádosti. Dovoluji si požádat ředitele škol, aby nás nezahrnovali žádostmi o prvotní vstupní vyšetření žáků základních škol běžného proudu.

Nouzový stav si vyžaduje nouzová řešení. Aktuálně  vyhodnocujeme dříve došlé žádosti. U diagnostikovaných klientů postupujeme  vydáním „Prodloužení doporučení“ na základě vyhodnocení a konzultací s kmenovou školou. Tato doporučení budou  zasílána příslušné škole datovou schránkou a příslušná škola si zajistí písemný souhlas ZZ.

Jakmile se situace ve školství změní, budeme přednostně  komplexně diagnostikovat děti

 • s žádostí o odklad PŠD
 • zapsaných pro příští školní rok do  škol zřizovaných dle §16, odst.9.

Ostatní žádosti budou vyřizovány následně při  zprovoznění SPC.

V případě, že školy a poradenská zařízení budou uzavřena déle než do 1.9.2020, budeme se držet pokynů MŠMT.

Případné dotazy adresujte na mailovou adresu: spc.bruntal@seznam.cz

 

Zaměstnanci Speciálně pedagogického centra:

Mgr. Vladislava Holásková (vedoucí SPC)                  telephone552 306 854


 

PhDr. Alena Lasovská (psycholog SPC).       telephone 552 306 855


 

Hana Jelínková (sociální pracovník)                 telephone 552 306 856

Barbora Kolbasová (administrativní pracovník)


 

Mgr. Zdeňka Malá (logoped SPC)  telephone mobil 733 619 597


 

Mgr. Ludmila Nedopilková (logoped SPC)       telephone 552 306 858


 

link-icon_mail Kontaktní e-mail pro SPC: spc.bruntal@zsbr.cz

 

Důležité dokumenty ke stažení:

 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje ZDARMA tyto služby:

Včasná péče o mentálně postižené děti předškolního věku (3-6 let)

Služby SPC:

 • psychologická vyšetření,
 • vyhotovení odborných  podkladů pro zařazení dítěte do předškolního  zařízení,
 • metodickou pomoc při sestavení IVP při integraci v běžné MŠ,
 • rodinná terapie v individuálních případech v místě bydliště klienta,
 • speciálně pedagogická a psychologická pomoc rodičům  a všem  pečujícím o mentálně postižené dítě,
 • ambulantní péče na pracovišti SPC,
 • odborné poradenství pro pedagogické pracovníky zabývající se péčí  o met.  postižené předškol. věku.
 • konzultace v předškolních zařízeních pečujících o děti se SVP, stanovení PO
 • metodická pomoc pedagogům v mateřských školách

 

Péče o ment. postižené a děti a žáky s narušenou komunikační schopností po dobu  školní docházky  -ZŠ ,ZŠ speciální, střední školy

Služby SPC:

 • zpracování speciálně pedagogické  a psychologické  diagnostiky,
 • kompletace odborného posouzení pro správní řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.,správní řád, v souvislosti se zařazením dítěte do speciálního školství,
 • metodickou pomoc při sestavení IVP
 • individuální logopedická diagnostika a  péče,
 • konzultační činnost pedagogům a asistentům padagoga
 • rodinná terapie  (v případě potřeby, zejména imobilního klienta, výjezd do místa bydliště),
 • speciálně pedagogické poradenství,
 • spolupráce s ústavy sociální péče,
 • odborná speciálně pedagogická a psychologická pomoc při profesní orientaci a uplatnění absolventa na trhu práce,
 • péče o  mentálně postižené ve smyslu odborného posouzení ve správním řízení při zařazování do jiného  způsobu  vzdělávání,
 • odborná speciálně pedagogická a psychologická  posouzení pro pro účely správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád,
 • odborné speciálně pedagogické, psychologické a logopedické poradenství pro pedagogickou,rodičovskou veřejnost  v péči o ment.  postižené,
 • metodická  supervize v autistických a rehabilitačních třídách ZŠ speciální.
 • semináře a konzultace  IVP,PO a práce AP, konzul s výchovnými poradci
 • vyhodnocování  doporučení a posouzení  rozsahu PO
 • pomoc při orientaci v minimálních výstupech RVP ZV a spec.ped. pomůcek a učebnic
 • sociální podporu a dopomoc při správních řízeních v sociálních službách
 • poradenství při volbě středního stupně vzdělávání-profesní orientace
 • podporu rodinám pečujícím o děti s mentální retardací a logopedickou vadou

 

O bezplatné vyšetření a veškeré konzultace lze žádat:

 • osobně na pracovišti Speciálně pedagogického centra,
 • kontaktní osoba:  Jelínková Hana, sociální pracovnice.

 

LOGOPEDIE při SPC pro vady řeči

je školské poradenské zařízení poskytující bezplatně služby klientům s vadami řeči, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajících tyto klienty.

 

Naší činností je:

 • vyhledávání (depistáž) dětí a žáků s vadami řeči,
 • logopedická, speciálně-pedagogická a psychologická diagnostika,
 • poradenská a konzultační činnost týkající se problematiky řečových vad,
 • zpracovávání odborných podkladů k zařazování žáků do vyučování v režimu individuální či skupinové integrace v jejich kmenových školách, pokud je potřeba s doporučením asistenta pedagoga,
 • posuzování připravenosti (zralosti) dětí k nástupu povinné školní docházky,
 • přímá edukační a reedukační činnost s našimi klienty,
 • poradenství při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu (IVP),
 • umožňování praxe studentů středních a vysokých škol,
 • zapůjčování odborné literatury,
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky.

Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas zákonného zástupce nebo zletilého klienta.

 O bezplatné vyšetření a veškeré konzultace lze žádat:

 • osobně na pracovišti Speciálně pedagogického centra,
 • kontaktní osoba:  Jelínková Hana, sociální pracovnice.

 


Jsme zapojeni do projektu KIPR. Více informací zde.

Snímek obrazovky 2017-03-10 v 8.16.10