Aktuality Profese 2012

Informace o projektu

Stručný popis projektu:

 

Projekt Profese 2012 reaguje na negativní jevy ve speciálním školství, týkající se nízké udržitelnosti absolventů ZŠ praktických na středních školách. Tito mladiství předčasně opouští vzdělávací systém a jsou následně vedeni v evidenci ÚP, tím klesá jejich konkurenceschopnost na trhu práce a schopnost inkluze do společnosti. Moravskoslezský kraj má dle statistik  druhý nejhorší výsledek v počtu nezaměstnaných mladistvých se základním vzděláním v praktické škole v ČR. Bruntálský region měl ke 30.9. 2008 těchto mladistvých 55. Projekt nabízí řešení pomocí modernizace výuky učebního předmětu Praktické práce ve všech ročnících praktické školy. Jedná se o vytvoření metodických materiálů a metod výuky s využitím ICT a zkvalitnění 3 a vytvoření 2 výukových prostředí. Projekt bude žáky intenzivně směřovat a profilovat po celou dobu jejich studia pro 5 jimi vyhledávaných učebních oborů a primárně je motivovat k jejich dokončení a stálému pracovnímu poměru.

 

Cíle:

 

Projekt Profese 2012 má tři základní cíle: 

 

Cíl 1

V souladu s ŠVP zpracovat metodické materiály-pracovní listy, k vyučovacímu předmětu Praktické práce, určené žákům 1- 9. roč. ZŠ praktické a s nimi kooperující metodickou příručku pro učitele. Soubory pracovních listů (pracovní sešity) budou žáky inovativními a interaktivními metodami směřovat a profilovat do 5 pracovních profesí. Žáci se naučí rozvíjet jednotlivé dílčí dovednosti vedoucí k rozvoji vybraných kompetencí.

 

Základní požadavky na podobu pracovních listů jsou:

  • Grafické zobrazení jednotlivých listů tak, aby umožňovalo efektivní orientaci v textu a jeho studiu
  • Zapojení ICT- pracovní listy budou mít kromě podoby tištěné také formu nosiče CD-ROM která  umožní zobrazení každého listu na interaktivní tabuli a tím paralelní a interaktivní práci žáka s učitelem a medii
  • Začlenění možnosti vysvětlení speciálních pojmů (zabudovaný slovníček pojmů)
  • Začlenění zkušebních testů sloužících k evaluaci

 

Základní požadavek na podobu metodické příručky je:

  • Graficky jednoduchý, srozumitelný a přehledný manuál poskytující návod k postupu práce s jednotlivými pracovními listy

 

Cíl 2 

 

 Zkvalitnění 3 stávajících a vytvoření 2 nových, vyprofilovaných, moderních a efektivních odborných prostředí, které umožní kvalitně realizovat vzdělávání ve vyučovacím předmětu PP pro žáky 1.-9. ročníků ZŠ praktické po zadání učebních a evaluačních textů a pilotážní výuce.

 

Cíl 3

 

Realizovat modernizovanou výuku předmětu PP všech žáků ZŠ praktické s využitím nových metodických materiálů a pracovního prostředí k tomuto připravenému. Tato část projektu povede k minimalizaci obav a nejistoty žáků při rozhodování o tom, kterou z nabízených pěti profesí by chtěli ve svém dalším životě vykonávat. Těžiště projektu je položeno na využití inovativního pojetí výuky, které povede k poznání schopností žáků a k vytvoření vhodných podmínek k jejich přijetí na učební obor a primárně k jeho dostudovaní a lepším uplatnění na trhu práce.

 

Aktuality Profese 2012

Začínáme

Dne 2.11. 2009 oficiálně začíná projekt Profese 2012- modernizace předmětu Praktické práce. Změna nastane v této fázi především pro členy projektových týmů, naše šikovné učitele, kteří budou týden co týden tvořit pro své žáky nové pracovní listy do vyučovacího předmětu Praktické práce.

Držíme všem tvořícím učitelům pěsti a hurá do práce !!! :))