Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

Projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ mající za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními potřebami na speciálních základních školách pokračuje v úspěšné spolupráci s jednotlivými partnery projektu.

 

expresivni_terapie_430

V rámci pravidelných setkání si organizátoři s jednotlivými zástupci partnerských škol (Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Krnov, Základní škola Bruntál a Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Český Těšín) navzájem vyměňují své dosavadní poznatky a zkušenosti související s výukou žáků se speciálními potřebami a diskutují nad možnostmi efektivní realizace na jednotlivých partnerských školách.

Byli osloveni lektoři kurzů muzikoterapie a k akreditaci bylo zasláno 6 kurzů z této oblasti. Zaváděcí lektoři na jednotlivých partnerských školách byli seznámeni s náplní jednotlivých kurzů.

Výsledky akreditace budou známy v polovině prosince roku 2012 a od nového roku již můžou probíhat jednotlivé kurzy a to s měsíčním odstupem, vytvářející dostatečný prostor pro možnost ověření daného kurzu na vybraných skupinách žáků z partnerských škol.

 

Mezi 6 kurzů zaslaných k akreditaci patří i kurz s názvem Etnická hudba v muzikoterapii.

Jak už sám název napovídá, hlavním cílem bude využití speciálních hudebních nástrojů a práce se zvukem jako prostředku muzikoterapeutického vlivu ovlivňujícího nejen výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bude využita velká škála etnických nástrojů společně se zařazením různých průřezových témat. Kurz bude převážně zaměřen na bubnování a orientální tanec, vysvětlena hra na bolivijské flétny, technika zpěvu gregoriánského chorálu a správné využití bulharských polyfonních vokálů a indických manter. Výuka bude probíhat za pomoci specifických hudebních nástrojů jako např. bubnů různého typu (djembe, šamanské bubny, buben udu, rámový buben), perkusivních nástrojů (chřestidla, claves, rolničky, deštné hole, atd.), dřevěných fléten (dvojačka, koncovka, šestidírková flétna, zobcová flétna, indiánská flétna), shakuhachi (japonská bambusová flétna), tibetských mís, gongů, shanti zvonkohry, didgeridoo, brumlí, shrutibox a alikvotního zpěvu.

Hlavním významem hry na hudební nástroje a zpěvu je rozvíjení sluchového vnímání, jemné motoriky, koordinace, citu pro rytmus, citu pro melodii,  rozvoj komunikace a v neposlední řadě také tyto hry mají i relaxační účinky.

 

Cílem kurzu je poskytnout kompetence pro práci s etnickou hudbou ve speciálních školách a to nejen při práci s žáky s mentálním postižením, omezením hybnosti, ale i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Využití této techniky je nejen pro individuální, ale i skupinovou muzikoterapii. Kurz především využívá prožitku z hudby, který vychází z přirozeného ladění a zabývá se působením speciálních nástrojů. Jeho cílem bude zabývat se sociální interakcí muzikoterapie, zlepšením interpersonálních dovedností vedoucí k osvojování si jednotlivých sociálních rolí a rozvoji narušeného senzorického vnímání a senzorické integrace. V rámci kurzu bude především kladem důraz na rozvinutí motoriky a senzomotoriky, výkonových i kvalitativních aspektů motoriky,  vizuomotorické koordinace a především na schopnost vyjadřovat se pohybem.

V partnerských školách již dochází k vhodnému vytipování skupinky žáků s různým typem postižení, resp. s jiným typem vzdělávacích potřeb.

Projektem bude vytvořen komplexní systém podpory při budování dalších schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucími k integraci žáků do společnosti.