„Učíme se pro budoucnost“

„Učíme se pro budoucnost“ je název nového projektu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Projekt je spolufinancován EU.  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků. V průběhu dvou let budou realizovány následující aktivity: vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti mentoringu a v cizích jazycích, dále  tandemová výuka, čtenářské kluby pro žáky, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz