Vymezení cílů

Projekt Profese 2012 má tři základní cíle: 

 

Cíl 1

V souladu s ŠVP zpracovat metodické materiály-pracovní listy, k vyučovacímu předmětu Praktické práce, určené žákům 1- 9. roč. ZŠ praktické a s nimi kooperující metodickou příručku pro učitele. Soubory pracovních listů (pracovní sešity) budou žáky inovativními a interaktivními metodami směřovat a profilovat do 5 pracovních profesí. Žáci se naučí rozvíjet jednotlivé dílčí dovednosti vedoucí k rozvoji vybraných kompetencí.

 

Základní požadavky na podobu pracovních listů jsou:

  • Grafické zobrazení jednotlivých listů tak, aby umožňovalo efektivní orientaci v textu a jeho studiu
  • Zapojení ICT- pracovní listy budou mít kromě podoby tištěné také formu nosiče CD-ROM která  umožní zobrazení každého listu na interaktivní tabuli a tím paralelní a interaktivní práci žáka s učitelem a medii
  • Začlenění možnosti vysvětlení speciálních pojmů (zabudovaný slovníček pojmů)
  • Začlenění zkušebních testů sloužících k evaluaci

 

Základní požadavek na podobu metodické příručky je:

  • Graficky jednoduchý, srozumitelný a přehledný manuál poskytující návod k postupu práce s jednotlivými pracovními listy

 

Cíl 2 

 

 Zkvalitnění 3 stávajících a vytvoření 2 nových, vyprofilovaných, moderních a efektivních odborných prostředí, které umožní kvalitně realizovat vzdělávání ve vyučovacím předmětu PP pro žáky 1.-9. ročníků ZŠ praktické po zadání učebních a evaluačních textů a pilotážní výuce.

 

Cíl 3

 

Realizovat modernizovanou výuku předmětu PP všech žáků ZŠ praktické s využitím nových metodických materiálů a pracovního prostředí k tomuto připravenému. Tato část projektu povede k minimalizaci obav a nejistoty žáků při rozhodování o tom, kterou z nabízených pěti profesí by chtěli ve svém dalším životě vykonávat. Těžiště projektu je položeno na využití inovativního pojetí výuky, které povede k poznání schopností žáků a k vytvoření vhodných podmínek k jejich přijetí na učební obor a primárně k jeho dostudovaní a lepším uplatnění na trhu práce.