Klíčové aktivity

1. Klíčová aktivita

 

Organizační a technické zabezpečení 5 výukových pracovních prostředí pro modernizovanou výuku předmětu Praktické práce

 

V rámci této aktivity budou vybrány prostory pro realizaci vzdělávacích aktivit a zajištěno technické vybavení, které umožní realizaci vzdělávacích aktivit plynoucích z projektu. Ve škole budou zřízena dvě nová moderní pracovní prostředí, z toho 1 učebna pro výuku předmětu Praktické práce (dále PP) zaměřena na přípravu na profesi pečovatelské a domácí práce a na školní zahradě 1 pracovní prostředí pro výuku předmětu PP zaměřeno na přípravu na profesi zahradnické práce. Dále budou posíleny a modernizovány 3 stávající pracovní učebny pro výuku PP zaměřené na přípravu k profesím kuchařské a cukrářské práce, údržbářské práce a truhlářské práce. Výuka bude také posílena o využívání ICT, jejíž prostředky (notebooky a interaktivní tabule) budou žáky využívány přímo v těchto učebnách. Tímto způsobem bude zajištěna pravidelnost zapojení ICT do výuky PP a tím i další inovace tohoto předmětu. Tato pracovní prostředí jsou nezbytná pro modernizaci předmětu Praktické práce, jehož metodické postupy výuky budou dány pracovními listy k tomu vytvořenými. Žáci výukou v těchto učebnách získají atraktivní a interaktivní formou potřebné dovednosti a znalosti a upevní si správné postoje k volbě učebního oboru a jeho dostudování.

Na koordinační poradě Řídícího týmu, bude stanoven závazný program organizačního zabezpečení jednotlivých etap technického zajišťování projektu. Tato aktivita bude probíhat od listopadu 2009 do května 2010 souběžně s tvorbou metodických materiálů.

 

 

 

Výstup klíčové aktivity:

 • záznam z koordinační porady realizačního týmu
 • vypracovaný závazný časový harmonogram činností v projektu
 • záznamaharmonogramorganizačního zabezpečení jednotlivých etap projektu
 • 2 nová a 3 inovovaná pracovní prostředí pro modernizovanou výuku předmětu Praktické práce

 

2. Klíčová aktivita

 

Pracovní sešity pro žáky 1.- 9. ročníků a metodická příručka pro učitele – Aktivity Metodického týmu a pracovních skupin

 

Tyto aktivity bude realizovat Metodický tým a 4 pracovní skupiny pedagogů. V těchto skupinách budou pracovat 4 vedoucí metodici, 3 grafici (učitelé ICT), kteří zajistí grafickou podobu pracovních listů a 9 pedagogů. Skupiny budou pod vedením vedoucího metodika na pravidelných schůzkách vytvářet pracovní sešity a metodickou příručku pro učitele. Metodickou správnost budou garantovat vedoucí metodici skupin a hlavní metodik projektu. Metodický tým bude na pravidelných schůzkách s Realizačním týmem kontrolovat dodržování časového harmonogramu a čerpání financí s hlavním metodikem, projektovým a finančním manažerem.Tímto bude zajištěno propojení mezi všemi osobami, které se podílí na realizaci projektu. Aktivita bude probíhat od 11/2009 do 06/2010. Na koordinační schůzce Metodický tým stanoví časový harmonogram tvorby tak, aby pilotní výuka mohla začít od 1.9. 2010.

Tato aktivita obsahuje:

 • vytvoření 9 pracovních sešitů pro žáky  1.- 9. roč.Tyto sešity (40 listů) budou rozděleny na 5 zvláštních oddílů, vyprofilovaných do učebních oborů 1. kuchařské a cukrářské práce, 2.truhlářské práce, 3.zahradnické práce, 4.údržbářské práce,  5. pečovatelské a domácí práce. Pracovní listy budou žáky moderní, atraktivní a interaktivní formou vést v průběhu výuky nejen v inovovaném pracovním prostředí, ale i v učebnách kde bude využívána interaktivní tabule, internet a notebooky. Pracovní sešity budou také v elektronické podobě na nosičích CD-ROM.
 • vytvoření příručky pro učitele – graficky jednoduchý, srozumitelný a přehledný manuál poskytující návod k postupu práce s jednotlivými pracovními listy.

 

Výstup klíčové aktivity:

 • závazný časový harmonogram tvorby metodických materiálů 4 pracovních  skupin pedagogů pod vedením vedoucích metodiků
 • prezenční listy z porad Metodického týmu a pracovních skupin
 • závazný časový harmonogram schůzek Realizačního a Metodického týmu
 • prezenční listy z porad Metodického týmu a pracovních skupin
 • stanovená pravidla a postupy pro práci v Metodickém týmu a pracovních skupinách
 • stanovení  kompetencí vedoucích metodiků a grafiků jejich odpovědnosti a povinností.
 • 9 pracovních sešitů pro žáky 1.-9. ročníků
 • 1 metodická příručka pro učitele

 

 

3. Klíčová aktivita

 

Modernizace vyučovacího předmětu Praktické práce – Aktivity směřující ke zvýšení zájmu žáků o pět profesních oborů

 

První oslovení žáků proběhne po ukončení tvorby metodických materiálů (devíti pracovních sešitů a metodické příručky) a po vytvoření dvou nových a tří modernizovaných výukových prostředí přímo ve třídách vyučujícími zmíněného předmětu, kteří představí žákům projekt a jeho hlavní profilace na obory :

 1. kuchařské a cukrářské práce
 2. truhlářské práce
 3. zahradnické práce,
 4. údržbářské práce
 5. pečovatelské a domácí práce

Seznámí je s  modernizovaným prostředím a novými metodami práce s využitím nových pracovních sešitů, s pomocí počítačů, internetu a interaktivní tabule.  Dále bude uskutečněna zahajovací konference Profese 2012 I. určená pro žáky, jejich rodiče, pedagogy školy a zástupce města Bruntál a zástupci medií. Toto časové zařazení bylo zvoleno vzhledem k možnosti představení produktů projektu (pracovních sešitů a pracovních učeben) cílové skupině a zvýšit tak atraktivitu a motivaci žáků k účasti na projektu. Na této aktivitě se bude podílet Realizační a Metodický tým společně s pedagogy působícími v pracovních skupinách.Tato aktivita proběhne v 06/2010 a předznamená pilotáž, která bude spuštěna 09/2010 počátkem nového školního roku.

 

Výstup klíčové aktivity:

 • zápis z průběhu konference,
 • prezenční listiny
 • videozáznam a fotodokumentace konference
 • zpětná vazba-dotazníkové šetření zhodnocení průběhu konference pro žáky a  pedagogy

 

 

4.   Klíčová aktivita

 

Pilotní ověřování modernizované výuky předmětu Praktické práce dle nově vytvořených metodických materiálů – Aktivity učitelů vyučujících předmět praktické práce a metodických týmů

 

Tyto aktivity budou realizovat učitelé, vedoucí metodici a grafici vyučující předmět Praktické práce, kteří zároveň pracovali ve 4 pracovních skupinách a Metodickém týmu a spolupodíleli se na tvorbě nových metodických materiálů. Pedagogové budou s žáky pracovat v modernizovaném předmětu praktické práce, dle nově vytvořených pracovních sešitů. Výuka bude probíhat ve 3 inovovaných a 2 nově vytvořených pracovních prostředích v průběhu celého školního roku 2010/2011 tj. od 1.9. 2010 do 30.6. 2011. Tímto způsobem bude ověřena metodická kvalita (správnost,srozumitelnost, přiměřená obtížnost, grafická podoba apod.) vytvořených materiálů. Během pilotního ověřování budou probíhat pravidelné schůzky 4 pracovních skupin pedagogů vyučujících v ročnících, pro které tvořili pracovní sešity, pod vedením jejich vedoucího metodika. Skupiny si stanoví přesný harmonogram schůzek, na kterých bude prováděna průběžná evaluace pilotáže. Budou konzultovány připomínky jednotlivých pedagogů, metodiků a grafiků k možným změnám v metodických materiálech a k podobě pracovního prostředí. Tyto změny budou na pravidelných schůzkách Řídícího a Metodického týmu konzultovány a schváleny Hlavním metodikem a zapracovány do stávajících pracovních listů a tím bude pokud možno dosaženo jejich bezchybnosti. Manažer projektu na schůzkách kontroluje pilotáž a eliminuje a popřípadě řeší vyvstávající rizika. Finanční manažer kontroluje čerpání rozpočtu projektu. Na závěr této aktivity bude zhotovena finální verze pracovních sešitů a metodické příručky pro výuku  v dalším školním roce 09/2011-06/2012.

 

Výstup klíčové aktivity: 

Výstupy z pilotování metodických materiálů:

 • žáky vypracované pracovní sešity
 • evaluace pilotního ověření pedagogy – zpráva o evaluace
 • vypracovaný závazný časový harmonogram schůzek pracovních skupin
 • určených  k evaluaci a korekci metodických materiálů
 • vypracovaný závazný časový harmonogram schůzek Řídícího a Metodického týmu
 • záznamy o průběhu pilotního ověřování metodických materiálů- pracovních  sešitů a   metodické příručky pro učitele
 • zpětná vazba k metodice od žáků (dotazníky, rozhovory)
 • zpětná vazba k funkčnosti metodik od učitelů podílejících se na pilotáži (dotazník, řízené rozhovory)
 • ověřená přijatelnost, efektivita, atraktivita a uživatelská vstřícnost metodiky (dotazníky, fodokumentace, videozáznamy)
 • korigovaná verze pracovních sešitů pro žáky a metodické příručky pro učitele

 

5. Klíčová aktivita

 

Modernizovaná výuka předmětu Praktické práce na ZŠ Rýmařovská v Bruntále – Aktivity učitelů vyučujících předmět praktické práce

Tato aktivita bude realizována po dobu 10 měsíců od 1.9. 2011 do 30.6. 2012. Učitelé budou s žáky 1.- 9. ročníků každý týden pracovat s jedním pracovním listem ve stejně tématicky zaměřeném modernizovaném nebo nově vytvořeném pracovním prostředí. Tyto pracovní listy a prostředí budou koncipovány tak, aby žáky vedly, profilovaly do pěti vybraných pracovních profesí a zajistily tak jejich potřebné dovednosti a znalosti a upevnily jejich správné postoje k volbě učebního oboru a jeho dostudování.

Profesní zaměření modernizované výuky předmětu Praktické práce:

 1. kuchařské a cukrářské práce
 2. truhlářské práce
 3. zahradnické práce,
 4. údržbářské práce
 5. pečovatelské a domácí práce

Z přibližně (migrace) 24 žáků vycházejících z 9. ročníků v roce 2012 se předpokládá 23 úspěšně přihlášených a přijatých žáků na střední školy výše zmíněného zaměření. Tito žáci budou motivováni k dokončení tohoto studia a následnému kladnému postoji k trvalému pracovnímu zařazení. Na této aktivitě se budou podílet členové Metodického týmu, pedagogové pracovních skupin, Hlavní metodik, všichni vyučující předmětu Praktické práce.  Na pravidelných schůzkách Metodického a Řídícího týmu bude probíhat průběžná evaluace výuky a kontrola čerpání prostředků projektu finančním manažerem, manažerem projektu. Budou kontrolována, eliminována a případně řešena rizika projektu.

V červnu 2012 proběhne konference Profese 2012 II. pro žáky, jejich rodiče, zástupce města a médií,  kde bude celý projekt zhodnocen.

 

Výstup klíčové aktivity: 

 • třídní knihy
 • vyhotovené pracovní sešity 1.-9. ročníků
 • vypracovaný závazný časový harmonogram schůzek Metodického a Řídícího týmu
 • prezenční listina schůzek
 • přihlášky žáků 9. ročníků na střední školy
 • vyplněné hodnotící dotazníky žáky i jejich rodiči (žáci a rodiče budou
 • hodnotit obsah a přínos nových vzdělávacích metod a prostředků a budou
 • obsahovat sebehodnocení žáků)
 • metodická příručka pro učitele
 • zápis z průběhu konference

 

 

6. Klíčová aktivita

 

Závěrečné ukončení a vyhodnocení projektu

 

Závěrečná evaluace projektu bude spojovat vyhodnocení úspěšnosti a efektivity metodických materiálů a inovovaného výukového prostředí pro žáky jednotlivých ročníků a pro učitele. Oba vzdělávací bloky (pilotní i ověřený) budou zakončeny dotazníkovým šetřením, které poskytne zpětnou vazbu o práci s novými pracovními sešity, jejich kvalitě a spokojenosti žáků a to formou sebehodnocení. Spokojenost učitelů bude hodnocena pomocí řízených rozhovorů. V rámci Řídícího týmu bude na společném setkání vyhodnocena efektivita spolupráce Hlavního metodika a vedoucích metodiků z řad pedagogů vyučujících předmět praktické práce. Další část evaluace se bude týkat vyhodnocení práce pracovních skupin, které svou činnost zakončí pilotáží nově vytvořených metodických materiálů – pracovních sešitů a provedou vyhodnocení všech činností, které garantuje odborně i organizačně Hlavní metodik.

V oblasti modernizace výuky vyučovacího předmětu Praktické práce v poslední části projektu (10 měsíců) bude vyhodnoceno:

 

 

Výstup klíčové aktivity:

 • zda se podařilo pilotně ověřit metodické materiály a příručku k nim
 • jaká rizika nastala
 • jaká opatření byla uplatňována
 • průběh a výstupy konferencí Profese 2012 I. a II., dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a pedagogy.
 • závěrečná zpráva o ukončení a vyhodnocení projektu
 • soubor pracovních sešitů a metodická příručka pro učitele k předmětu Praktické práce určených pro žáky a učitele 1.- 9. ročníků na CD-ROM nosičích, vhodný k další bezplatné distribuci ostatním základním školám praktickým v ČR.
 • vyhodnocení uskutečněných dotazníkových šetření