Projekty

Seznam projektů, do kterých je naše škola aktuálně aktivně zapojena, nebo v historii byla aktivně zapojena.

Projekt NPO 3.2.2. Podpora sociálně znevýhodněných žáků. Snídaňové kluby, zážitkové programy, doučování.
Úspěch zaručen Projekt ve spolupráci s MAS Bruntál, podpora vzdělávání pro žáky ze soc. vyloučených lokalit.
Centra kolegiální podpory (CKP) Pomoc pedagogům z běžných MŠ a ZŠ při vzdělávání žáků s SVP napříč vybranými kraji České republiky.
iPad ve výuce Implementování iPadů do výuky žáků ZŠ speciální – bez financování EU; v režii speciálních pedagogů a sponzorských příspěvků za účelem kompenzace dílčích deficitů žáka a kompenzace nedostatečného výukového portfolia.
Výzva 51 Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí – kombinací vzdělávání v prezenčních kurzech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, doplněných o e-learningovou formu vzdělávání. Dále bude cíle dosaženo metodickou podporou od mentorů a sdílení vzájemných zkušeností pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu se cílová skupina naučí pracovat se stávajícím i nově pořízeným ICT zařízením školy a efektivně jej využívat pro potřeby výuky a v samotné výuce.
Projekt KIPR Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.
Profese 2012 Modernizace předmětu Praktické práce. Změna nastane v této fázi především pro členy projektových týmů, naše šikovné učitele, kteří budou týden co týden tvořit pro své žáky nové pracovní listy do vyučovacího předmětu Praktické práce.
Bylinné arboretum Cílem projektu je vybudovat bylinné arboretum v podobě kruhového bludiště o průměru 10 metrů s přibližně 40 druhy bylin. Ze severní strany bude uzavřeno okrasnými dřevěnými mřížemi. Bludiště se bude dělit na bylinné záhony a chodníky.
Centra integrované podpory Projekt je zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzděl. potřebami individuálně integrovaných do hlavního vzděl. proudu.V rámci projektu vzniknou transformací SPC v Moravskoslezském kraji centra integrované podpory,jejichž hlavním úkolem bude zajištění kvalitních poradenských služeb svým klientům a metodické podpory pedagogickým pracovníkům,kteří vzdělávají žáky se spec. vzděl. potřebami (zdravotním postižením) individuálně integrované ve školách hlavního vzdělávacího proudu.
Expresivní terapie Naše škola se  partnerstvím úspěšně zapojila do realizace nového projektu v rámci spolupráce se Slezskou Univerzitou v Opavě. Poučeni zkušenostmi se tedy s plným nasazením vrháme do další, bezesporu prospěšné činnosti. Tímto naplňujeme odkaz inovativní školy 21.století a potvrzujeme, že zavádění nových trendů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nám velmi blízké.
Ruka w reke Projekt Ruka w rękę nabízí mezinárodní spolupráci dětí a pedagogů ze dvou školských zařízení Euroregionu Praděd z České republiky a Polska. Pomocí realizace kompaktního celku aktivit (celkem šesti) podporující rozvoj příhraniční česko-polské spolupráce v oblasti sportu a kultury mezi dvěma školskými zařízeními, bude nemalou měrou přispívat k všeobecné kultivaci dětské osobnosti a smysluplnému využití volného času.
Výzva 56 Naše škola se také zapojila do Výzvy 56 a podala svůj projekt s názvem „Celá škola čte“. Cílem projektu je zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. Chceme přiblížit dětem svět knih, přivést je k tomu, aby si rádi četli, aby byli zvídaví a tvořiví. Z financí projektu zakoupíme knihy, se kterými budou žáci pracovat ve čtenářských dílnách.
Zateplení školy Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu ZŠ v Bruntále na Rýmařovské ulici. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropů.
EU Peníze školám Cílem projektu je pomoci nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání, zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány budou rovněž činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Učíme se pro budoucnost Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků. V průběhu dvou let budou realizovány následující aktivity: vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti mentoringu a v cizích jazycích, dále  tandemová výuka, čtenářské kluby pro žáky, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči.
Učíme se pro budoucnost II. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. V průběhu dvou let budou realizovány následující aktivity: vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti cizích jazyků, dále tandemová výuka, čtenářské kluby pro žáky, kluby matematické logiky a deskových her a klub konverzace v cizím jazyce, dále sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Také proběhnou projektové dny ve škole i mimo školu.