SPC

hlavička SPC

link-icon_mail Kontaktní e-mail pro SPC spc.bruntal@zsbr.cz
 
Mgr. Vladislava Holásková vedoucí SPC, speciální pedagog telephone552 306 854
   
PhDr. Alena Lasovská psycholog SPC telephone552 306 855
Hana Jelínková, DiS. sociální pracovník telephone552 306 856
Barbora Kolbasová administrativní pracovník telephone552 306 856
Mgr. Zdeňka Malá speciální pedagog, logoped SPC telephone552 306 857
Mgr. Ludmila Nedopilková logoped SPC telephone552 306 858
Mgr. Petr Remeš psycholog SPC (pouze čtvrtek) telephone 733 619 589
Mgr. Kateřina Kistanová psycholog SPC (pouze pátek) telephone 733 619 589

 

Důležité dokumenty ke stažení:

 

 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje ZDARMA

tyto služby:

Včasná péče o mentálně postižené děti předškolního věku (3-6 let)

Služby SPC:

 • psychologická vyšetření,
 • vyhotovení odborných  podkladů pro zařazení dítěte do předškolního  zařízení,
 • metodickou pomoc při sestavení IVP při integraci v běžné MŠ,
 • rodinná terapie v individuálních případech v místě bydliště klienta,
 • speciálně pedagogická a psychologická pomoc rodičům  a všem  pečujícím o mentálně postižené dítě,
 • ambulantní péče na pracovišti SPC,
 • odborné poradenství pro pedagogické pracovníky zabývající se péčí  o met.  postižené předškol. věku.
 • konzultace v předškolních zařízeních pečujících o děti se SVP, stanovení PO
 • metodická pomoc pedagogům v mateřských školách

 

Péče o ment. postižené a děti a žáky s narušenou komunikační schopností po dobu  školní docházky  -ZŠ ,ZŠ speciální, střední školy

Služby SPC:

 • zpracování speciálně pedagogické  a psychologické  diagnostiky,
 • kompletace odborného posouzení pro správní řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.,správní řád, v souvislosti se zařazením dítěte do speciálního školství,
 • metodickou pomoc při sestavení IVP
 • individuální logopedická diagnostika a  péče,
 • konzultační činnost pedagogům a asistentům padagoga
 • rodinná terapie  (v případě potřeby, zejména imobilního klienta, výjezd do místa bydliště),
 • speciálně pedagogické poradenství,
 • spolupráce s ústavy sociální péče,
 • odborná speciálně pedagogická a psychologická pomoc při profesní orientaci a uplatnění absolventa na trhu práce,
 • péče o  mentálně postižené ve smyslu odborného posouzení ve správním řízení při zařazování do jiného  způsobu  vzdělávání,
 • odborná speciálně pedagogická a psychologická  posouzení pro pro účely správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád,
 • odborné speciálně pedagogické, psychologické a logopedické poradenství pro pedagogickou,rodičovskou veřejnost  v péči o ment.  postižené,
 • metodická  supervize v autistických a rehabilitačních třídách ZŠ speciální.
 • semináře a konzultace  IVP,PO a práce AP, konzul s výchovnými poradci
 • vyhodnocování  doporučení a posouzení  rozsahu PO
 • pomoc při orientaci v minimálních výstupech RVP ZV a spec.ped. pomůcek a učebnic
 • sociální podporu a dopomoc při správních řízeních v sociálních službách
 • poradenství při volbě středního stupně vzdělávání-profesní orientace
 • podporu rodinám pečujícím o děti s mentální retardací a logopedickou vadou

 

O bezplatné vyšetření a veškeré konzultace lze žádat:

 • osobně na pracovišti Speciálně pedagogického centra,
 • kontaktní osoba:  Jelínková Hana, sociální pracovnice.

 

LOGOPEDIE při SPC pro vady řeči

je školské poradenské zařízení poskytující bezplatně služby klientům s vadami řeči, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajících tyto klienty.

 

Naší činností je:

 • vyhledávání (depistáž) dětí a žáků s vadami řeči,
 • logopedická, speciálně-pedagogická a psychologická diagnostika,
 • poradenská a konzultační činnost týkající se problematiky řečových vad,
 • zpracovávání odborných podkladů k zařazování žáků do vyučování v režimu individuální či skupinové integrace v jejich kmenových školách, pokud je potřeba s doporučením asistenta pedagoga,
 • posuzování připravenosti (zralosti) dětí k nástupu povinné školní docházky,
 • přímá edukační a reedukační činnost s našimi klienty,
 • poradenství při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu (IVP),
 • umožňování praxe studentů středních a vysokých škol,
 • zapůjčování odborné literatury,
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky.

Podmínkou poskytnutí služby je písemný souhlas zákonného zástupce nebo zletilého klienta.

 O bezplatné vyšetření a veškeré konzultace lze žádat:

 • osobně na pracovišti Speciálně pedagogického centra,
 • kontaktní osoba:  Jelínková Hana, sociální pracovnice.

 


Jsme zapojeni do projektu KIPR. Více informací zde.

Snímek obrazovky 2017-03-10 v 8.16.10